Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) je společnost Pavel Kuda PACKAGING. Následující podmínky mohou být změněny pokud to bude vyžadováno aktuální legislativou a proto je nutné abyste tuto stránku navštěvovali za účelem zjištění změn.

Pokud chcete nakoupit jako spotřebitel nebo je Vám méně než 15 let , nezasílejte nám Vaše osobní infromace bez předchozí dohody s námi. K dohodě použijte email info@kuda-packaging.com

Kupující nebo návštěvník našich stráněk souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno, příjmení, tituly, funkce, adresy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresy elektronické pošty, telefonní čísla (dále jen osobní údaje) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a k marketingovým účelům. Neneseme odpovědnost, za zprostředkovatele elektronické komunikace doručující Vaši osobní infromaci k nám.

Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je:

– plnění smlouvy mezi správcem a kupujícím
– zvýšení kvality našich služeb především servisní činnosti
– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení),
– souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
– nákupní historii
– generování manažerských a statistických dat
– šetření podvodů

Správce uchovává osobní údaje:

– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů avšak minimálně 10 let,
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány a jsou přístupné pouze správci. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

– podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy (např. dopravci, technici, atp.),
– zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozování e-shopu.
– orgány veřejné moci
– poskytovateli bankovních služeb souvisejících s obchodním případem

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující má právo:
– na přístup ke svým osobním údajům,
– na opravu osobních údajů,
– na výmaz osobních údajů,
– vznést námitku proti zpracování,
– na přenositelnost údajů,
– odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email info@kuda-packaging.com

Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies jakéhokoli typu na jeho počítač. Akceptace cookies je mnohdy provedeno automaticky Vaším prohlížečem a proto je třeba pokud si cookies nepřejete je ručně vymazat. Pokud máte s cookies problémy kontaktujte nás.  Bez cookies vám nemůže poskytnou plnou funkčnost systému.

Opakováním objednávky, vytvořením objednávky, kontaktem prostřednictvím prostředků dálkové komunikace kupující tento souhlas uděluje opětovně na další tříleté období.Odesláním objednávky popř. konktaktováním naší společnosti potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tento dokument vzniknul 23.5.2018.